Pháp âm

TỪ BI cứu bốn loài qua khổ đau
TRÍ TUỆ độ ba cõi đến bờ hạnh phúc.