Làm sạch cảnh chùa - Việc làm nhỏ, phước báu lớn

Làm sạch cảnh chùa - Việc làm nhỏ, phước báu lớn

 
 

Đất chùa không phải là mảnh đất bình thường. Người ta gọi đất chùa là địa linh, vì ở nơi đó Thánh nhân thường tụ tập, chư thiên, thiện thần thường đến; và nơi đó cũng là mảnh đất sinh ra tất cả những điều quý báu nhất.

 

Chúng ta quét dọn điện thờ, quét chọn chỗ ở của chúng Tăng, quét dọn tháp Phật, sẽ có rất nhiều công đức, phước báu.

Thầy vẫn thường đọc bài kệ trong kinh Phật dạy:

“Cần tảo già lam địa

Thời thời phước huệ sinh

Tuy vô nhân khách chí

Diệc hữu Thánh nhân hành”

 
a3.phatgiao.org.vn
 

Quét sân chùa

Tức là nếu chúng ta chăm chỉ quét đất chùa chiền, thì thời thời, giờ giờ phúc đức, trí tuệ sinh ra cho chúng ta. Dẫu không có một vị khách nào đi qua con đường mà chúng ta quét, khen chúng ta một câu, nhưng có các bậc Thánh, chư thiên, chư thần đi qua con đường ấy và chúc phúc cho chúng ta. Cho nên, khi đến chùa chiền, chúng ta quét dọn đất chùa là một việc bòn phúc rất tốt. Ai chăm chỉ lau chùi, dọn dẹp chùa, sau này, tự nhiên trí tuệ của người đó khai mở, thấy mình thông minh hơn, sáng láng hơn. Đó là nhân quả, là lẽ thật mà Đức Phật dạy không bao giờ sai.

Đất chùa không phải là mảnh đất bình thường. Người ta gọi đất chùa là địa linh, vì ở nơi đó Thánh nhân thường tụ tập, chư thiên, thiện thần thường đến; và nơi đó cũng là mảnh đất sinh ra tất cả những điều quý báu nhất.

 Vì thế, chúng ta quét đất chùa, quét tháp Phật, quét chỗ ở của chúng Tăng, tu sửa chùa chiền, công đức xây dựng đều sinh ra phước báu và chúng ta sẽ được đẹp đẽ.