Câu thần chú trừ tà ma

Tụng kinh dược sư cầu đảo bệnh

Pháp hội trì tụng thần chú Đại Bi tại chùa Cương Xá

Đại đức Thích Thanh Cường cử hành nghi thức tiếp linh